კაბინეტი GE EN
სულ დარღვევები
{{total_computed}}
ახალი დარღვევა
დარღვევათა სია
სულ: {{parseInt(total) + undefined_item}}

{{_violation.locationName}}

{{_violation.date_h}}, {{_violation.time_h}}

{{withMaxlength(_violation.description, 200)}}

Send